AMG Accounting Management Group

Kontabiliteti ka për detyrë të sigurojë informata të natyrës financiare me qëllim të marrjes së vendimeve menaxheriale, veqmas në sferën e planifikimit.
Kontabiliteti mbledh, përpunon dhe regjistron informacione kontebel,realizon përpunimin e të dhënave të këtij informacioni,përgaditpasqyrat financiare. INFORMACIONI të cilin e përpunon kontabiliteti është jetik për ndërmarrjen dhe shoqrin në tërsi.
Qëllimi i përgjithshem i “AMG group’’LLC është që të punojë me përgjegjësi dhe t’iu ofrojë kompanive shërbime të Kontabilitetit Financave dhe Auditimit për të gjithë sektorët e ekonomisë në Kosovë, dhe përmes këtyre shërbimeve të ndikojmë në rritjen e zhvillimit të biznesit, duke i ndihmuar ndërmarrësit t’i njohin përfitimet që vijnë nga shfrytëzimi i shërbimeve tona.
Duke ofruar shërbime me cilësi të lartë të aplikuar sipas Rregulloreve dhe Standardeve Ndërkombetare të Kontabilitetit, si kompani shërbyese me staf të Diplomuar/Certifikuar dhe përvojë të gjatë i jemi përkushtuar relacioneve afatgjata me klientët tanë. Jemi të gatshëm t’i marrim të gjitha përgjegjësitë ndaj shërbimeve që do t’iu ofrojmë.
X