MIRË SE VINI NË AMG

AMG group L.L.C ofron shërbime të Kontabilitetit & Auditimit sipas SNK-Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Biznese Individuale,Ortakri, Korporata, Shoqëri Aksionare,OJQ.

Veprimtarit kryesore janë shërbimet e Kontabilitetit, Auditimit & Reviziont, zbatimin e programeve të ndryshme në lëmin e Financave , këshilla për Tatime, krijimin e biznes planeve dhe projekteve sipas planit ideor,sherbime Juridike.

Duke ofruar shërbime me cilësi të lartë, si kompani shërbyese me staf të Diplomuar/Certifikuar dhe përvojë të gjatë i jemi përkushtuar relacioneve afatgjata me klientët tanë.

Shkurtesat:
– SKK-Standardet Kosovare te Kontabilitetit
– SNK Standardet Nderkombetare te Kontabilitetit

243

KLIENT TË KËNAQUR

37

PROJETKE TË REALIZUARA

18

VITE EKSPERIENCË

Ne ju ofrojmë:

  • Sistemin e informimit elektronik
  • Libra elektronike, (L.Blerjes, L.Shitjes, L.Shpenzimeve, L.Pajisjeve, L.Arkes)
  • Program të pagave elektronik
  • Program i kontabilitetit (Material dhe Financiar) elektronik
  • Raportet e pasqyrave financiare sipas SKK-se si dhe raportet sipas deshires se klientave

X